5G
Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stand van zaken

De overheid beschadigt ons. 

De stralingsnormen die vandaag gelden in Vlaanderen, Brussel en Europa vormen een nieuwe vorm van foltering. Elektromagnetische foltering. En 5G maakt het alleen maar erger. Veel erger. 

Waarom stellen onze regeringen mens, plant en dier er dan aan bloot? 

Omwille van de budgettaire en economische ontwikkeling houden regeringen vast aan een thermisch dogma dat het Amerikaanse leger tijdens de koude oorlog ontwikkelde. Met opzet negeren ze de vele biologische effecten van mensgemaakte elektromagnetische technologie waar onafhankelijke wetenschappers voortdurend op wijzen. 

Daarom hebben wij in het voorjaar van 2021 een rechtszaak aangespannen tegen de stralingsnormen in Vlaanderen, Brussel en de EU. Bij de Raad van State hebben we tegen de versoepeling van de Vlaamse normen om 5G uit te rollen intussen ook een nietigheidsberoep ingesteld.

Onze zaken zijn niet alleen relevant voor al wat leeft in eigen land. Omdat we Europese grondrechten inroepen, is onze aanpak relevant voor alle landen die behoren tot de Europese Unie en/of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Wij stellen niet alleen de geldende normen juridisch in vraag. We nemen ook de wetenschap en de wetenschappers die ze onderbouwen op de korrel: het ICNIRP en andere nationale en Europese wetenschappelijke raden. Aan de rechtbank hebben we bewijsmateriaal overgemaakt dat aantoont dat het om instellingen gaat die worstelen met ingesleten belangenconflicten, achterhaalde wetenschap en een ongepaste wetenschappelijke samenstelling. Daardoor zijn de adviezen van ICNIRP, SCENIHR en nationale wetenschappelijke comités wetenschappelijk ongeschikt om beleid te onderbouwen. 

Wij viseren trouwens geen specifieke technologie maar het geheel van de  mensgemaakte straling waaraan we elke dag opnieuw worden blootgesteld. 

Tegenover de pseudowetenschap van Vlaanderen, Brussel en Europa stellen wij meer dan 7000 pagina’s bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de biologische effecten van mensgemaakte elektromagnetische velden écht zijn. Op basis van dit bewijsmateriaal en alternatieve grenswaarden voorgesteld door de Raad van Europa, het BioInitiative, EUROPAEM en het Duitse instituut voor Baubiologie, verzoeken wij de rechter om aan Vlaanderen en Brussel veel strengere stralingslimieten op te leggen. Voor ons is 0,6 V/m een gepaste blootstellingsnorm.

Voor dit alles baseren we ons op grondrechten uit de Belgische grondwet, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (HGR) en het EVRM, alsook een reeks andere nationale en Europese rechtsgronden. 

Wat het Unierecht en het EVRM betreft, gaat het om: 

  • Artikels 2, 3, 4, 6 en 7 HGR en artikels 168 en 191 VWEU (Unierecht)
  • Artikelen 2, 3 en 8 EVRM

Onze rechtspositie is dat Vlaanderen, Brussel en de Europese Unie deze grondrechten voortdurend schenden door enkel opwarmingseffecten te erkennen ondanks zich opstapelend bewijs van biologische schade ver onder de geldende blootstellingsnorm. Wij zijn er immers van overtuigd dat de Belgische en Europese grondrechten mensen, planten en dieren niet

alleen tegen weefsel opwarming maar ook tegen de biologische schade beschermen. 

Wat het recht van de Unie betreft, stellen wij dat Aanbeveling 1999/519 (EC) in strijd is met het primair Unierecht en derhalve onwettig moet worden verklaard. 

Aangezien de nationale rechter dat volgens het recht van de Unie niet zelf kan doen, hebben wij de rechter verzocht 3 prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie te stellen. Deze luiden als volgt:

  1. Moeten de artikels 2, 3, 4, 6 en 7 van het Handvest van de Grondrechten alsook artikels 168 en 191 VWEU zo gelezen worden dat het de Unie en haar lidstaten verplicht om bij het opstellen en bepalen van stralingsnormen ten volle rekening te houden niet alleen met mogelijke opwarmingseffecten van mensgemaakte elektromagnetische straling, maar ook met biologische effecten allerhande die door deze stralingsvelden worden veroorzaakt?
  2. Indien wel: schendt Aanbeveling 1999/591/EG artikels 2, 3, 4, 6 of 7 HGR alsook artikels 168 en 191 VWEU in de mate waarin het aan de lidstaten maximale grenswaarden voor elektro-magnetische straling aanbeveelt die louter met opwarmingseffecten rekening houden en niet met de vele biologische effecten waarnaar onafhankelijk weten- schappelijk onderzoek verwijst?
  3. Indien dat het geval is: moeten de relevante bepalingen van richtlijn 2018/1972 zo gelezen worden dat het de lidstaten verplicht om bij het uitwerken van een preventief regelgevend kader dat afdoende beschermt tegen de schadelijke effecten van mensgemaakte elektro-magnetische straling, ten volle rekening te houden met de biologische effecten die dergelijke straling bij mens, plant en dier veroorzaakt?

Het recht van de Europese Unie is in alle lidstaten van de Europese Unie op dezelfde wijze van toepassing. Alle lidstaten van de Unie hebben ook het EVRM ondertekend. Daardoor kan onze aanpak naar elke andere lidstaat van de Europese Unie worden gekopieerd. 

Om dat te vergemakkelijken hebben we de relevante juridische stukken in het Engels vertaald en, met DeepL Pro, in andere grote Europese talen. Wij zijn bereid om deze documenten met andere groepen te delen en treden graag in contact met verwante Europese groeperingen. 

Neem gerust contact met ons op als je daarin geïnteresseerd zou zijn of meer informatie wenst. 

Om ons verder te kunnen inzetten om de gezondheid van mens, plant en dier te beschermen hebben geld nodig.  Steun ons met een gift aan onze vereniging op rekening BE45 9733 9096 4089 BIC: ARSPBE22.

SaveBelgium.be

StralingsarmVlaanderen.be

PDF document downloaden

Je wil graag dit artikel in een mooi PDF document? Je zou dit aan jouw kennissen willen bezorgen? Prachtig... je kan het hieronder vinden:
Tags :