Visie

Al het leven staat in verbinding. Mensen, dieren, planten: voortdurend communiceren we met elkaar. Vloeien we in elkaar over.

Alle grote spirituele tradities dragen aan de mensheid op om zorg te dragen voor de wereld. De wereld waarin we leven. Waarin we bestaan. Ze leggen ons voor om samen te leven met al wat is. Met andere mensen, andere levensvormen, groot of klein, bezield of plantaardig. Want die andere, dat ben je eigenlijk zelf.

Elk levend wezen heeft daarom recht op welzijn. Op respect. Het recht in de wereld te staan zoals je gemaakt bent. Zoals je bent.

Dat is niet zomaar wat. Het zegt ons wie we zijn en hoe we met anderen omgaan.
Voor mensen betekent het: het recht om over jezelf te beschikken. Jezelf te uiten. Je vrij te ontplooien zolang je de ander niet schaadt.
Voor dieren betekent het dat we de dieren op een mens- en dierwaardige manier behandelen. Een manier die past bij hun aard en hun natuur.
Voor het klimaat en de planeet betekent het dat we alles achterlaten zoals ook wij het graag zouden willen. Zodat de volgende generaties van de aarde kunnen genieten. Gezond en voedzaam kunnen eten. Zuivere lucht kunnen inademen.

Ook de regeringen van dit land dienen deze opdracht nauwgezet te vervullen. Het is ook hun taak om mens, plant en dier, de planeet, te beschermen. Mensen vrij te laten zichzelf te ontplooien. Zichzelf te uiten. Zichzelf te zijn. Aan de bevolking informatie te verstrekken die wetenschappelijk correct is, transparant en onbevangen, zodat mensen vrije en geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Missie

Wij hebben niet het gevoel dat onze regeringen die taak naar behoren vervullen. Save Belgium komt daarom op voor een ander België. Voor een bewuster land met een meer bewuste bevolking.

Save Belgium wil dus bijdragen aan een bewustzijnsverandering in België en daarbuiten. Een verandering waardoor de mensheid verstandig, respectvol en zorgzaam omgaat met andere mensen, levende wezens en met de wereld waarin we bestaan.

Dit houdt in dat we:
✔ Ons verzetten tegen een niet-respectvolle, destructieve manier van omgaan met mens, plant, dier en planeet;
✔ Ons inzetten voor een holistische, niet-instrumentele kijk op mens, aarde en maatschappij;
✔ Streven naar een mensheid waarvan het hoofd handelt in overeenstemming met het hart;
✔ Streven naar een omgeving waarin de soevereine mens opnieuw centraal staat op een manier die een vrije en steeds meer bewuste ontplooiing toelaat, met respect voor anderen, voor het leven op aarde en voor de planeet;
✔ Streven naar een wereld waarin enkel die technologie toegelaten wordt die aan mens en milieu geen schade berokkent, maar ten dienste staat van de mens en van de maatschappij;
✔ Streven naar een regionaal en federaal beleid dat het soevereine bestaansrecht van de mensen andere levensvormen daadwerkelijk erkent en beschermt, en een transparant beleid voert dat niet ten dienste staat van de belangen van de industrie, maar van de mens;
✔ Ons inzetten om zoveel mogelijk mensen zo te informeren dat ze vrije, goed onderbouwde en onafhankelijke beslissingen kunnen nemen;
✔ Ons inzetten om, gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderbouwde stellingnames, alle vredevolle maatschappelijke, politieke en ook juridische middelen in te zetten om deze doelstellingen te bereiken.

Concrete doelstellingen

Gebaseerd op bovenstaande visie en missie streeft Save Belgium naar een leefomgeving die:
✔ Stralingsarm is op zo een manier dat aan mens, plant en dier geen schade berokkend wordt. Dit houdt in dat de maatschappij een moratorium instelt op de bestaande stralingstechnologieën, 5G technologie verbiedt, de huidige blootstellingsniveaus van de bevolking geleidelijk aan terug schroeft en op zoek gaat naar niet-schadelijke alternatieven;
✔ Enkel vaccins toelaat zonder schadelijke adjuventen zoals kwik en aluminium. Mensen kunnen vrij beslissen over het injecteren van vaccins in zowel het eigen lichaam als dat van hun kinderen;
✔ Een landbouwbeleid voert dat het gebruik van synthetische pesticiden en herbiciden geleidelijk aan terug schroeft en vervangt door natuurlijke middelen die mens, plant en maatschappij geen schade toebrengen