Crowdfunding

Ooit, toen onze wereld nog jong was, leefden we lang en gelukkig. We klommen in bomen. Ons moeder gaf een kus. Vogels wekten ons op. Vlinders joegen we na.

Wij houden van die wereld. Die magische wereld van geuren en kleuren. Schoon water. Zuivere lucht.

Die wereld is in gevaar. Ze wordt bedreigd door een technologie die de natuur vernielt en de bijen doodt. De vogels uit de lucht haalt. Onze kinderen vergiftigt. Onze gezondheid sloopt.

Met haar arrest van (15) januari 2021, zette het Grondwettelijk Hof de stralingsproblematiek op de kaart. Het Hof erkent dat sommige mensen een draadloze maatschappij niet verdragen. Dat iedere burger een draadloos communicerende digitale meter mag weigeren en om een bekabelde variant kan verzoeken.

Met haar arrest deed het Hof veel meer dan recht spreken. Het Hof deed dromen. Dromen van meer. Van een wereld die weer barst van het leven.

Wij willen daarom verder gaan. Meer doen. De droom najagen waarvan het Hof ons een eerste glimp toonde. Wij willen de stallingsproblematiek in zijn nationale, Europese en internationale dimensies op de kaart zetten. Bij de rechter aankaarten hoe de normen die de overheid vandaag hanteert, de natuur neerhaalt. De bijen doodt. De kinderen hun toekomst ontneemt. Het leven verstikt.

Voor die droom hebben we hulp nodig. De overtuiging, de inzet, de passie, die hebben we al. Die leveren we elke dag. Een rechtszaak opzetten, dat kost echter geld. Veel geld.

En daarom richten we ons tot jou. Droom jij ook van die wereld vol zoemende bijen en zingende vogels? Steun dan onze actie en draag bij aan onze crowdfunding!

Lees alle informatie via deze link, je kan ook rechtstreeks doneren:

 

 

Tags :

1 thought on “Crowdfunding

  • Author gravatar

   Beste,

   Ik wens bezwaar in te dienen, tegen het ontwerp van besluit over de normering van de elektromagnetische straling van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes.
   Ik wens volgende argumenten aan te halen:

   Het ICNIRP is geen intergouvernementele organisatie maar een vzw. Meerdere rapporten en onderzoeken hebben intussen ondubbelzinnig aangetoond dat de meeste wetenschappers van het ICNIRP banden hebben met de industrie. Onafhankelijke reporters en ook enkele leden van het Europese Parlement (MEP’s) maakten hierover een doorlichting: Het Rivasi-Buchner rapport over de ICNIRP https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf
   Uw bewering “De wetenschappelijke wereld (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) die onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden geeft aan dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn als de normen gerespecteerd worden. Dit blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico’s – SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP …)”, is pertinent onwaar.
   Er bestaan duizenden collegiaal getoetste wetenschappelijke studies die aantonen dat EMV schadelijk is voor mensen, dieren en planten. Indien u al deze studies negeert, dan pleegt u wetenschappelijke fraude en begaat ernstige fouten tegen de wetenschappelijke methode en filosofie. U negeert daarenboven het voorzorgsbeginsel zoals opgenomen in het werkingsverdrag van de Europese Unie.
   De voorgestelde wijzigingen zullen de stralingsbelasting drastisch verhogen. Dit zal de industrie ten goede komen en kan op de korte termijn economisch voordeel opleveren. Dit alles valt echter in het niets in vergelijking met de onherstelbare gezondheidsschade die uw beleid op korte, middellange en lange termijn voor milieu, mens, plant en dier zal veroorzaken.
   Nu gelden immers volgende normen: “Als milieu kwaliteitsnorm werd een cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz) vastgelegd.” en “Om de blootstelling verder te beperken is er een norm van 3 V/m bij 900 MHz per zendantenne”
   Door deze laatste norm van 3V/m te schrappen en te vervangen door een norm per operator vast te leggen op 1/5e van de cumulatieve blootstellingsnorm (dus 1/5 van 20,6V/m) zal het uitgezonden vermogen per zendantenne gevoelig toenemen.
   Bovendien wenst u de manier van meten te veranderen: “Punt 4°: De uitmiddelingstijd brengen van zes naar dertig minuten. De uitmiddelingstijd voor blootstelling van het volledige lichaam wijzigde in de ICNIRP-richtlijnen van 2020 immers ook van 6 naar 30 minuten, om beter aan te sluiten bij de tijd die nodig is om de lichaamstemperatuur te laten stijgen”. Welk een waanzin!
   Reeds meer dan 20 jaar vormen enkel thermische effecten de basis voor de ICNIRP-richtlijnen betreffende Radiofrequente straling en wordt voortschrijdend weten-schappelijk inzicht in zake niet-thermische effecten van mensgemaakte EMV consequent genegeerd.
   U stelt voor om de meting van de gemiddelde elektrische veldsterktes (RMS elektrische veldsterkte in V/m) over een willekeurige periode naar dertig minuten te brengen. Door dit te doen kan u elke voor de gezondheid gevaarlijke piekbelasting van een zendantenne uitvlakken tot gemiddelde waarden waardoor het beschermende effect van de grenswaarden vervalt. Dit brengt de gezondheid van levende wezens in Vlaanderen in gevaar.
   Uw gebruik van RMS-waarden negeert daarenboven opnieuw niet-thermische effecten en de negatieve fysiologische en biologische invloed (bewezen in honderden collegiaal getoetste wetenschappelijk studies) die mensgemaakte EMV bij levende wezens en de mens in het bijzonder veroorzaakt. Dit brengt niet alleen de bevolking, inclusief zwakke groepen zoals zwangere vrouwen, ongeboren kinderen, kinderen, ouderen en electrosensitieve medeburgers, in gevaar. Het draagt ook bij aan de ernstige en steeds snellere aantasting van de biodiversiteit.
   Ook de gebrekkige reglementering van straalverbindingen in de hoge frequentiebanden (vrijgesteld van de conformiteitsattestplicht) baart ons grote zorgen. De schade die GHz-straling teweeg brengt aan een steeds kwetsbaardere biodiversiteit wordt zwaar onderschat.

   Conclusie
   Reeds enkele decennia worden wij allemaal vergiftigd door een exponentiële toename van EM-straling veroorzaakt door een bijna ongeremde toename van draadloze technologieën en een beleid dat consequent de andere kant opkijkt. Dit is onaanvaardbaar.
   Om milieu, mens, plant en dier te beschermen vraag ik u met aandrang om de in voege zijnde normen niet te versoepelen. Indien u de huidige grenswaarden toch wenst te versoepelen, dienen de nieuwe normen juridisch te worden aangevochten van zodra ze in voege treden.

Comments are closed.